Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

Правила и условия за доставка на услуги

Тези правила и условия се прилагат за всички доставки и услуги, предоставяни от ИТ Решения ЕООД, както и когато ИТ Решения ЕООД изкупува ИТ техника, извършва изтриване на данни или поема използваното ИТ оборудване на клиента.

Клиентски договор и поръчки

Обвързващ договор е сключен между ИТ Решения ЕООД и друга страна (Клиента), когато една от страните е получила писмено потвърждение на поръчката или по някакъв друг начин е получила разбиране за съгласие.

Подизпълнители

ИТ Решения ЕООД си запазва правото свободно да използва подизпълнители, сътрудничещи партньори и външни консултанти. Доколкото на Клиента е предоставена информация за продукти или услуги, разработени от подизпълнител, ИТ Решения ЕООД не може да носи отговорност за каквато и да е информация, съдържаща се в такава информация.

Доставки от трети страни

Доставките от трети страни може да имат определени конкретни условия, които трябва да се вземат предвид. В случай на несъответствие между правилата и условията на ИТ Решения ЕООД и правилата и условията на доставчика трета страна, условията и правилата на доставчика трета страна ще заменят тези правила и условия на ИТ Решения ЕООД във всяко отношение. Това се отнася за ограничения в употребата, отговорност за щети, прекратяване и корекции на цените, наред с други неща.

Цени и заплащане

Всички цени са посочени в левове и не включват ДДС, освен ако не е посочено друго в споразумението на страните.
Доставките на ИТ Решения ЕООД по подразбиране са без транспортните разходи до и от склада на ИТ Решения ЕООД. Клиентът поема разходите за превозвача и всички посочени тарифи за товари не са обвързващи за ИТ Решения ЕООД. Ако ИТ Решения ЕООД е задължен да поеме разходи в резултат на забавяне на зареждането или разтоварването, ИТ Решения ЕООД може да изиска същите да бъдат възстановени от Клиента.
В допълнение към това ИТ Решения ЕООД ще изисква възстановяване на всички допълнителни разходи, направени във връзка с услугите или доставките, включително разходи за софтуер на трета страна или възможни такси.
ИТ Решения ЕООД си запазва правото да коригира своите цени и евентуално своите почасови ставки годишно. Освен това ИТ Решения ЕООД си запазва правото да извършва корекция на цените в резултат на таксите или промените в цените от всеки подизпълнител или бизнес партньор.

Приемане и несъответствия

Доставката се счита за извършена, когато Danoffice IT Green направи доставката достъпна за Клиента. Ако Danoffice IT Green е тази, която получава доставка, счита се, че е настъпила, когато доставката е налична в склада на Danoffice IT Green.

Съществува взаимно изискване да се гарантира, че качеството и количеството са в съответствие с това, което е договорено веднага след извършване на доставката. Клиентът е длъжен да уведоми Danoffice IT Green за всякакви несъответствия (връщане) незабавно, след като Клиентът разбере за тях.

Всеки иск за връщане трябва да бъде направен в писмен вид. Ако Клиентът не предостави писмено известие на Danoffice IT Green, както е посочено, Клиентът губи правото да предяви иск за неправомерно поведение. Правото на Клиента на иск за неправомерно поведение в резултат на дефект трябва да бъде направено не по-късно от дванадесет (12) месеца от датата на доставка. Страните изрично се отказват и се отклоняват от § 54 от датския Закон за продажбата на стоки.

По всяко време Danoffice IT Green има право да предостави смекчаваща помощ или повторна доставка безплатно след получаване на писмена претенция за връщане. В случай на съществен дефект, Danoffice IT Green може да избере да предостави пропорционална отстъпка, в случай че Danoffice IT Green не иска да осигури смекчаване или повторна доставка.

Собственост

Всички доставки се продават със запазена собственост и остават собственост на Danoffice IT Green до момента, в който Клиентът плати цялата покупна цена заедно с всякакви лихви, разходи или такси, свързани с продадения артикул, които биха могли да бъдат начислени от доставчика срещу клиентът.

Щети

От Danoffice IT Green се изисква единствено да плати обезщетение за загуба, която е пряка последица от документирана груба небрежност при доставка или друга документирана груба небрежност от страна на Danoffice IT Green.

Всяка щета, наложена на Danoffice IT Green за компенсация, включва единствено пряката загуба на Клиента, докато всяка косвена загуба или последващи щети, включително загуба на доход, увеличени оперативни разходи, загуба на спестявания, загуба на репутация, пропусната печалба, загуба на активи, или разходи, свързани със загуба на данни, не се компенсират.

Danoffice IT Green не носи отговорност за забавяне или дефект в доставката, причинени от сили извън контрола на Danoffice IT Green. Освен това Danoffice IT Green не носи отговорност в случай на небрежност, дължаща се на забавяне или липса на доставка от доставчик трета страна, който не е предмет на инструкциите на Danoffice IT Green.

Комбинираната сума на щетите на Danoffice IT Green при никакви обстоятелства не трябва да надвишава фактурираната сума за конкретната услуга или максимум 500 000,00 датски крони, ако фактурираната сума за конкретната услуга надвишава тази сума.

В случай на задължително законодателство, горепосочените ограничения се прилагат и за всякакви искове за отговорност за продукти срещу edgemo green.

Форсмажор

Задълженията на Danoffice IT Green се отлагат в случай на непреодолима сила, което е термин, отнасящ се до обстоятелства извън контрола на Danoffice IT Green, включително, но ограничено до война, граждански вълнения, терор, бунтове, стачка, пожар, природно бедствие, валута ограничения, ограничения за внос или износ, нарушаване на обществото, прекъсване на електрозахранването, прекъсване на захранването, обществени центрове за данни и комуникационни системи, вирус, кибер терор, компютърно хакване, както и случай на непреодолима сила за подизпълнителя, и който страните не са могли да вземат предвид по време на сключването на споразумението.
Всяко обстоятелство при подизпълнителя на Danoffice IT Green, което води до това, че Danoffice IT Green не е в състояние да изпълни задълженията си към Клиента и което не може да бъде преодоляно, без Danoffice IT Green да понесе неоправдано големи разходи, също се счита за форсмажор.

Конфиденциалност

Служителите на Danoffice IT Green спазват безусловна поверителност, тъй като тя се отнася до информацията, свързана с обстоятелствата на клиента, и доколкото е необходимо, ние изискваме подобно задължение от онези подизпълнители, които помагат на Danoffice IT Green при доставка или услуга.
На Клиента е наложено подобно задължение, що се отнася до информацията за услугите или доставката, включително информация за съдържанието на договора, подизпълнители, ценообразуване или други подобни.

Отговорност към околната среда

При reuse.bg ние приемаме сериозно ангажимента си към околната среда. Използваме екологично устойчиви методи за управление на техниката, като предлагаме възможности за рециклиране, възстановяване и безопасно унищожаване на оборудването. Нашата цел е да намалим въздействието върху околната среда и да допринесем за по-чиста и устойчива бъдеща среда за всички.

Социална отговорност към общностите

В Reuse.bg ние вярваме в значимостта на социалната отговорност към общностите, в които действаме. В тази секция ще ви представим някои от начините, по които подкрепяме общностите и социалната среда:

Благотворителни дейности

Подкрепяме различни благотворителни инициативи и обществени каузи, които имат за цел подобряване на качеството на живот и на подкрепата за хора в нужда.

Образователни програми

Работим с образователни институции и организации, за да подпомогнем образованието на младите хора в областта на информационните технологии и околната среда.

Партньорства с неправителствени организации

Сътрудничим с неправителствени организации, които насърчават социалната справедливост, равенството и защитата на правата на човека.

Локални инициативи

Участваме в различни локални инициативи и събития, които насърчават взаимодействието и солидарността в общностите, в които действаме.

Зелени практики

Активно се стремим да намалим въглеродния отпечатък и негативното въздействие върху околната среда, като насърчаваме рециклирането, енергийната ефективност и устойчивите практики.

Чрез нашите усилия за социална отговорност, ние се стремим да бъдем активен участник в обществото и да допринесем за по-добро и справедливо бъдеще за всички.