Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

Чете се за: 6 минути

Какъв е въглеродният отпечатък на един лаптоп?

Какъв е въглеродният отпечатък на един лаптоп

Според Worldometer (базиран на Gartner Dataquest) над 260 милиона (към 2021 г.) нови лаптопи се произвеждат всяка година, което прави ИТ индустрията отговорна за толкова замърсяване с парникови газове, колкото цялата авиоиндустрия. Делът на ИТ в глобалните емисии на парникови газове варира между 1,8 до 2,8% през 2020 г. При обичаен сценарий, ако приемем, че интензитетът на емисиите на използваната електроенергия остане непроменен, секторът на ИКТ ще бъде отговорен за 830 MT емисии на CO2 до 2030 г.

Използването на интернет продължава да нараства, като все повече хора използват мобилни телефони и таблети в ежедневието си. Следователно въздействието на ИТ върху околната среда също ще се увеличи значително.

Като фирми и отделни лица, ние всички започваме да осъзнаваме как ежедневните ни дейности влияят на околната среда и дали можем да направим положителна промяна, за да намалим въглеродния си отпечатък.

Има някои прости решения за намаляване на емисиите на CO2, които не изискват огромна промяна в процеса или манталитета. Разглеждаме едно от тези решения тук и как можете да намалите въглеродния си отпечатък чрез закупуване на устойчиви ИТ решения.

Колко CO2 произвежда един лаптоп?

Средният изчислен въглероден отпечатък на лаптоп е около 331 кг, което включва въглеродните емисии по време на производство, транспортиране и първите 4 години на използване.

Трябва да се отбележи, че има голяма разлика в емисиите на CO2 в зависимост от производителя и размера на лаптопа. Според всички оценки на производителите те предполагат, че техният CO2 може да бъде +/- 15 до 20% поради несигурността на техните изчисления.

Въглеродният отпечатък при производството на лаптопа

Нашето изследване на 230 конкретни лаптопа предполага среден въглероден отпечатък от 331 килограма CO2 еквивалент (CO2e) за нов лаптоп по време на производство.

Производство – Производството на лаптоп е между 75% – 85% от общия въглероден отпечатък, като повечето емисии идват от производството и материалите, използвани за дънната платка, SSD и дисплея.

Като се вземат предвид емисиите на CO2, създадени, както е споменато по-горе, има също 190 000 литра използвана вода и 1200 kg земна маса. Компонентите на един типичен лаптоп също рутинно съдържат живак, олово, хром и други тежки метали, които осигуряват мощност и поддържат функционалността.

Доставка – Транспортът е друг фактор, който добавя към въглеродния отпечатък на лаптопите, тъй като емисиите, причинени от превозни средства във веригата за доставки, влияят върху емисиите от обхват 3 (верига за доставки).

Повечето емисии от този вид идват от въздушния транспорт на лаптопите от страната на сглобяване до страната на употреба. Много по-малко CO2 ще бъде отделен, ако лаптопът се транспортира само през океана или сушата.

Повечето производители твърдят, че между 6% и 12% от CO2 емисиите на лаптопа са по време на транспортиране. За тази статия сме посочили емисиите от транспорта като 30 kg CO2eq.

Въглеродният отпечатък при използването на лаптопа

За да измерим въглеродния отпечатък на един лаптоп, трябва да вземем предвид целия жизнен цикъл, който включва ежедневна употреба. Животът на един лаптоп се оценява на 4 години и се предполага, че лаптопът се използва 8 часа на ден.

Консумацията на енергия варира значително и повечето производители заявяват, че оценките са несигурни. Независимо от това, за лаптопите, които преработваме, HP има най-ниския отпечатък по време на употреба, около 32 kg CO2eq, а Lenovo T450 има най-високия от 91 kg CO2eq. За нашите изчисления на общия въглероден отпечатък използвахме средната стойност от 61,5 kg CO2eq.

Косвени съображения за въглеродния отпечатък на лаптопа

Въпреки че тук се фокусираме върху директното използване на лаптопи, важно е да уточним, че използването на интернет влияе много върху въглеродните емисии на един лаптоп. Сърфирането онлайн не е 100% зелено и „облакът“ е големи центрове за данни, които изискват много енергия за захранване и охлаждане.

Закони и наредби в България

Ние познаваме тези регламенти отлично и гарантираме, че клиентите ни ги спазват на 100%.

Закон за управление на отпадъците (отм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.)
Забранява се изхвърлянето на електронен отпадък на нерегламентирани места, тъй като той може да има материали и компоненти, които да съдържат токсични вещества и затова да е необходимо да се преработват в специално изградени съоръжения. Законът цели, чрез правилното управление на електронния отпадък, да предотврати, намали или ограничи вредното въздействие върху здравето на човека и околната среда.

Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) от 4 юли 2012 г.
Според тази директива, вие, като собственик на бизнес, сте законово задължен да рециклирате бракуваното си IT оборудване. Старата ви техника вече не може да се изхвърля в депа за отпадъци, а вместо това трябва да се предаде на сертифицирани фирми, специализирани в рециклиране на електронна и електрическа техника. Също както, трябва да може да представите сертификат от фирмата занимаваща се с управление на такъв тип отпадък.

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в сила от 1.01.2014 г.
Тук са описани изискванията за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУЕЕО. Най-основната цел на наредбата е да предотврати и намали вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека от образуването и управлението на ИУЕЕО.

Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ДВ бр. 29 от 8.04.2011 г.).
Както вече споменахме, безразборното изхвърляне и третиране на електронен отпадък е наказуемо и се налагат глоби както за физически, така и за юридически лица. При установяване на нарушения, санкциите могат да варират от 1000 лв. до 5000 лв. за физически лица и от 1400 лв до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица в зависимост от направеното нарушение. 

Ползвайки нашите услуги, вие не само ще получите гаранция за тяхното спазване на 100%, но и ще получите пари за ненужната си техника.

ISO Стандарти

В съвременния цифров свят сигурността на данните е от критично значение за всяко предприятие. За да се гарантира, че чувствителната информация не попадне в неправилни ръце, процесът на изтриване на данни от хард дисковете е от основно значение. ISO (Международна организация за стандартизация) е създала няколко стандарти, които уреждат този процес, осигурявайки надеждност и качество при изтриването на данни.

ISO 27001 е стандарт за управление на информационната сигурност, който включва и указания за унищожаване на данни. Съгласно този стандарт, организациите трябва да прилагат строго определени процедури за безопасно изтриване на информацията от HDD дискове, за да се предотврати възможното възстановяване на данните от трети страни.

ISO 27001 е само един от няколкото ISO стандарта, свързани със защитата на данните. Други важни стандарти включват ISO 27002, който предлага допълнителни указания за сигурността на информацията, както и ISO 27040, който се фокусира върху управлението на защитата от загуба на данни и непредвидими инциденти.

Спазването на ISO стандартите не само гарантира сигурността на данните, но и увеличава доверието на клиентите и партньорите, като същевременно помага за спазването на законовите изисквания за защита на личните данни и конфиденциалността.

Като цяло, ISO стандартите играят решаваща роля в подпомагането на организациите да се справят със съвременните предизвикателства на сигурността на данните и да осигурят безопасност и надеждност при изтриването на информация от HDD дискове. Адекватното спазване на тези стандарти е от жизненоважно значение за всички, които се грижат за защитата на своите данни и на данните на техните клиенти.

Със стриктното спазване на ISO стандартите, организациите могат да създадат и поддържат по-сигурна и надеждна информационна среда, която осигурява защита на данните и съответства на високите стандарти за сигурност и качество.

Стандарти и добри практики

Изтриването на данни от твърдите дискове (HDD) е критичен етап от управлението на информационната сигурност и защитата на личните данни. В съответствие с регулациите за защита на данните, както и с целите за устойчиво развитие и екологична отговорност, съществуват стандарти и добри практики, които трябва да се спазват при изтриването на данни от HDD дисковете.

Един от основните стандарти, използвани в тази област, е NIST 800-88 – стандартът на Националния институт по стандарти и технологии за изтриване на информацията от медията за съхранение на данни. Този стандарт предоставя подробни насоки за изпълнението на процеса на изтриване на данни и определя различни методи за унищожаване на информацията в зависимост от нивото на сигурност.

Добрите практики за изтриване на данни включват следните етапи:

1. Подготовка на план за управление на информационната сигурност: Важно е да се разработи план за управление на информационната сигурност, който да включва процедури за изтриване на данни от HDD дисковете.

2. Използване на надеждни софтуерни инструменти: За изтриване на данни се използват специализирани софтуерни инструменти, които гарантират пълното изтриване на информацията от дисковете.

3. Проверка на ефективността на изтриването: След завършване на процеса на изтриване, е важно да се извърши проверка за увереност, че всички данни са били успешно изтрити.

4. Документиране на процеса: Всеки етап от процеса на изтриване на данни трябва да бъде документиран, за да се осигури проследяемост и отчитане съгласно регулаторните изисквания.

5. Унищожаване на дисковете, ако е необходимо: В случай на невъзможност за изтриване на данни поради повреда или други причини, дисковете трябва да бъдат унищожени по сигурен начин.

В крайна сметка, спазването на регламентите относно изтриването на данни е от съществено значение за организациите, които съхраняват и обработват лична информация. Те трябва да осигурят, че техният подход към изтриването на данни отговаря на изискванията на приложимите закони и стандарти, за да гарантират сигурността и поверителността на информацията.

Ако темата е важна за Вас, не се колебайте да ни изпратите коментар или запитване от бутона по-долу.