Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

Чете се за: 5 минути

Регламенти относно изтриването на данни от дисковете

Изтриването на данни от дисковете е от съществено значение за защитата на личната неприкосновеност и сигурността на информацията. Тъй като технологичното развитие нараства, се увеличава и необходимостта от стриктно спазване на регламентите, свързани с изтриването на данни от дискове.

GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

Един от основните регламенти, които определят стандартите за защита на личните данни, е Общият регламент относно защитата на данните (GDPR), приет от Европейския съюз. Според GDPR, организациите са задължени да предприемат необходимите мерки за защита на личните данни, включително и прецизното изтриване на тези данни от дисковете.

ISO 27001 (Информационна сигурност)

ISO 27001 е международен стандарт за управление на информационната сигурност. Той включва разпоредби за защита на данните, включително изтриването на информация от носители като дискове, когато те вече не са необходими.

Закони и наредби по света

Изтриването на данни от твърди дискове (HDD) е от съществено значение, особено във връзка със законодателството за защита на личните данни и съхранението на чувствителна информация. В различни юрисдикции по света съществуват закони и наредби, които определят правилата и изискванията за обработката и унищожаването на данни, включително тези, записани на HDD дискове.

Законодателство в Европейския съюз (ЕС)

В Европейския съюз, Общият регламент за защита на данните (GDPR) е основният юридически инструмент, който регулира обработката на лични данни и изисква зачитане на принципите за сигурност и конфиденциалност. Според GDPR, организациите трябва да гарантират, че всички лични данни се обработват законосъобразно и сигурно, включително при изтриването им от хранилищата на данни като HDD дискове.

Законодателство в САЩ

В Съединените щати, законодателството за защита на данните варира в зависимост от щата и отраслите. Въпреки че няма единен федерален закон, който да регулира изрично изтриването на данни, законодателството като HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) и GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act) налагат строги изисквания за сигурността и защитата на личните данни, които изискват безопасно изтриване или унищожаване на информацията след използването й.

ISO Стандарти

ISO 27001, който управлява информационната сигурност, и ISO 27040, който управлява сигурността на информационните технологии, са само някои от стандартите, които определят процедури и изисквания за сигурно изтриване на данни от HDD дискове. Тези стандарти предоставят рамки и препоръки за създаване на политики и процедури, които гарантират ефективното управление на информационната сигурност и защитата на данните.

Отговорност на организациите

Организациите носят отговорност за спазването на съответното законодателство и стандарти за защита на данните, включително за изтриването на данни от HDD дискове. Неизпълнението на тези изисквания може да доведе до сериозни последици като глоби, съдебни производства и увреждане на репутацията на организацията.

Осигуряването на сигурно и ефективно изтриване на данни от HDD дискове е критично за спазване на законодателството, за предотвратяване на нарушения на данните и за запазване на доверието на клиентите и партньорите.

Закони и наредби в България

Ние познаваме тези регламенти отлично и гарантираме, че клиентите ни ги спазват на 100%.

Закон за управление на отпадъците (отм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.)
Забранява се изхвърлянето на електронен отпадък на нерегламентирани места, тъй като той може да има материали и компоненти, които да съдържат токсични вещества и затова да е необходимо да се преработват в специално изградени съоръжения. Законът цели, чрез правилното управление на електронния отпадък, да предотврати, намали или ограничи вредното въздействие върху здравето на човека и околната среда.

Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) от 4 юли 2012 г.
Според тази директива, вие, като собственик на бизнес, сте законово задължен да рециклирате бракуваното си IT оборудване. Старата ви техника вече не може да се изхвърля в депа за отпадъци, а вместо това трябва да се предаде на сертифицирани фирми, специализирани в рециклиране на електронна и електрическа техника. Също както, трябва да може да представите сертификат от фирмата занимаваща се с управление на такъв тип отпадък.

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в сила от 1.01.2014 г.
Тук са описани изискванията за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУЕЕО. Най-основната цел на наредбата е да предотврати и намали вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека от образуването и управлението на ИУЕЕО.

Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ДВ бр. 29 от 8.04.2011 г.).
Както вече споменахме, безразборното изхвърляне и третиране на електронен отпадък е наказуемо и се налагат глоби както за физически, така и за юридически лица. При установяване на нарушения, санкциите могат да варират от 1000 лв. до 5000 лв. за физически лица и от 1400 лв до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица в зависимост от направеното нарушение. 

Ползвайки нашите услуги, вие не само ще получите гаранция за тяхното спазване на 100%, но и ще получите пари за ненужната си техника.

ISO Стандарти

В съвременния цифров свят сигурността на данните е от критично значение за всяко предприятие. За да се гарантира, че чувствителната информация не попадне в неправилни ръце, процесът на изтриване на данни от хард дисковете е от основно значение. ISO (Международна организация за стандартизация) е създала няколко стандарти, които уреждат този процес, осигурявайки надеждност и качество при изтриването на данни.

ISO 27001 е стандарт за управление на информационната сигурност, който включва и указания за унищожаване на данни. Съгласно този стандарт, организациите трябва да прилагат строго определени процедури за безопасно изтриване на информацията от HDD дискове, за да се предотврати възможното възстановяване на данните от трети страни.

ISO 27001 е само един от няколкото ISO стандарта, свързани със защитата на данните. Други важни стандарти включват ISO 27002, който предлага допълнителни указания за сигурността на информацията, както и ISO 27040, който се фокусира върху управлението на защитата от загуба на данни и непредвидими инциденти.

Спазването на ISO стандартите не само гарантира сигурността на данните, но и увеличава доверието на клиентите и партньорите, като същевременно помага за спазването на законовите изисквания за защита на личните данни и конфиденциалността.

Като цяло, ISO стандартите играят решаваща роля в подпомагането на организациите да се справят със съвременните предизвикателства на сигурността на данните и да осигурят безопасност и надеждност при изтриването на информация от HDD дискове. Адекватното спазване на тези стандарти е от жизненоважно значение за всички, които се грижат за защитата на своите данни и на данните на техните клиенти.

Със стриктното спазване на ISO стандартите, организациите могат да създадат и поддържат по-сигурна и надеждна информационна среда, която осигурява защита на данните и съответства на високите стандарти за сигурност и качество.

Стандарти и добри практики

Изтриването на данни от твърдите дискове (HDD) е критичен етап от управлението на информационната сигурност и защитата на личните данни. В съответствие с регулациите за защита на данните, както и с целите за устойчиво развитие и екологична отговорност, съществуват стандарти и добри практики, които трябва да се спазват при изтриването на данни от HDD дисковете.

Един от основните стандарти, използвани в тази област, е NIST 800-88 – стандартът на Националния институт по стандарти и технологии за изтриване на информацията от медията за съхранение на данни. Този стандарт предоставя подробни насоки за изпълнението на процеса на изтриване на данни и определя различни методи за унищожаване на информацията в зависимост от нивото на сигурност.

Добрите практики за изтриване на данни включват следните етапи:

1. Подготовка на план за управление на информационната сигурност: Важно е да се разработи план за управление на информационната сигурност, който да включва процедури за изтриване на данни от HDD дисковете.

2. Използване на надеждни софтуерни инструменти: За изтриване на данни се използват специализирани софтуерни инструменти, които гарантират пълното изтриване на информацията от дисковете.

3. Проверка на ефективността на изтриването: След завършване на процеса на изтриване, е важно да се извърши проверка за увереност, че всички данни са били успешно изтрити.

4. Документиране на процеса: Всеки етап от процеса на изтриване на данни трябва да бъде документиран, за да се осигури проследяемост и отчитане съгласно регулаторните изисквания.

5. Унищожаване на дисковете, ако е необходимо: В случай на невъзможност за изтриване на данни поради повреда или други причини, дисковете трябва да бъдат унищожени по сигурен начин.

В крайна сметка, спазването на регламентите относно изтриването на данни е от съществено значение за организациите, които съхраняват и обработват лична информация. Те трябва да осигурят, че техният подход към изтриването на данни отговаря на изискванията на приложимите закони и стандарти, за да гарантират сигурността и поверителността на информацията.

Ако темата е важна за Вас, не се колебайте да ни изпратите коментар или запитване от бутона по-долу.