Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

Правила и условия за обслужване

Тези правила и условия се прилагат за всички доставки и услуги, предоставяни от ИТ Решения ЕООД, както и когато ИТ Решения ЕООД изкупува ИТ техника, извършва изтриване на данни или поема използваното ИТ оборудване на клиента.

Споразумение за обработка на данни

Обвързващ договор е сключен между ИТ Решения ЕООД и друга страна (Клиента), когато една от страните е получила писмено потвърждение на поръчката или по някакъв друг начин е получила разбиране за съгласие.

Подизпълнители

ИТ Решения ЕООД си запазва правото свободно да използва подизпълнители, сътрудничещи партньори и външни консултанти. Доколкото на Клиента е предоставена информация за продукти или услуги, разработени от подизпълнител, ИТ Решения ЕООД не може да носи отговорност за каквато и да е информация, съдържаща се в такава информация.

Доставки от други страни

Доставките от трети страни може да имат определени конкретни условия, които трябва да се вземат предвид. В случай на несъответствие между правилата и условията на ИТ Решения ЕООД и правилата и условията на доставчика трета страна, условията и правилата на доставчика трета страна ще заменят тези правила и условия на ИТ Решения ЕООД във всяко отношение. Това се отнася за ограничения в употребата, отговорност за щети, прекратяване и корекции на цените, наред с други неща.

Цени и заплащане

Всички цени са посочени в левове и не включват ДДС, освен ако не е посочено друго в споразумението на страните.
Доставките на ИТ Решения ЕООД по подразбиране са без транспортните разходи до и от склада на ИТ Решения ЕООД. Клиентът поема разходите за превозвача и всички посочени тарифи за товари не са обвързващи за ИТ Решения ЕООД. Ако ИТ Решения ЕООД е задължен да поеме разходи в резултат на забавяне на зареждането или разтоварването, ИТ Решения ЕООД може да изиска същите да бъдат възстановени от Клиента.

В допълнение към това ИТ Решения ЕООД ще изисква възстановяване на всички допълнителни разходи, направени във връзка с услугите или доставките, включително разходи за софтуер на трета страна или възможни такси.
ИТ Решения ЕООД си запазва правото да коригира своите цени и евентуално своите почасови ставки годишно. Освен това ИТ Решения ЕООД си запазва правото да извършва корекция на цените в резултат на таксите или промените в цените от всеки подизпълнител или бизнес партньор.

Приемане и несъответствия

Доставката се счита за извършена, когато ИТ Решения ЕООД направи доставката достъпна за Клиента. Ако ИТ Решения ЕООД е тази, която получава доставка, счита се, че е настъпила, когато доставката е налична в склада на ИТ Решения ЕООД.

Съществува взаимно изискване да се гарантира, че качеството и количеството са в съответствие с това, което е договорено веднага след извършване на доставката. Клиентът е длъжен да уведоми ИТ Решения ЕООД за всякакви несъответствия (връщане) незабавно, след като Клиентът разбере за тях.

Всеки иск за връщане трябва да бъде направен в писмен вид. Ако Клиентът не предостави писмено известие на ИТ Решения ЕООД, както е посочено, Клиентът губи правото да предяви иск за неправомерно поведение. Правото на Клиента на иск за неправомерно поведение в резултат на дефект трябва да бъде направено не по-късно от дванадесет (12) месеца от датата на доставка.

По всяко време ИТ Решения ЕООД Green има право да предостави смекчаваща помощ или повторна доставка безплатно след получаване на писмена претенция за връщане. В случай на съществен дефект, ИТ Решения ЕООД може да избере да предостави пропорционална отстъпка, в случай че ИТ Решения ЕООД не иска да осигури смекчаване или повторна доставка.

Собственост

Всички доставки се продават със запазена собственост и остават собственост на ИТ Решения ЕООД до момента, в който Клиентът плати цялата покупна цена заедно с всякакви лихви, разходи или такси, свързани с продадения артикул, които биха могли да бъдат начислени от доставчика срещу клиентът.

Форсмажор

Задълженията на ИТ Решения ЕООД се отлагат в случай на непреодолима сила, което е термин, отнасящ се до обстоятелства извън контрола на ИТ Решения ЕООД, включително, но ограничено до война, граждански вълнения, терор, бунтове, стачка, пожар, природно бедствие, валута ограничения, ограничения за внос или износ, нарушаване на обществото, прекъсване на електрозахранването, прекъсване на захранването, обществени центрове за данни и комуникационни системи, вирус, кибер терор, компютърно хакване, както и случай на непреодолима сила за подизпълнителя, и който страните не са могли да вземат предвид по време на сключването на споразумението.
Всяко обстоятелство при подизпълнителя на ИТ Решения ЕООД, което води до това, че ИТ Решения ЕООД не е в състояние да изпълни задълженията си към Клиента и което не може да бъде преодоляно, без ИТ Решения ЕООД да понесе неоправдано големи разходи, също се счита за форсмажор.

Конфиденциалност

Служителите на Danoffice IT Green спазват безусловна поверителност, тъй като тя се отнася до информацията, свързана с обстоятелствата на клиента, и доколкото е необходимо, ние изискваме подобно задължение от онези подизпълнители, които помагат на Danoffice IT Green при доставка или услуга.
На Клиента е наложено подобно задължение, що се отнася до информацията за услугите или доставката, включително информация за съдържанието на договора, подизпълнители, ценообразуване или други подобни.

Лични данни

Доколкото ИТ Решения ЕООД обработва лични данни от името на Клиента, Клиентът трябва да информира писмено ИТ Решения ЕООД за същото и в такъв случай се прилагат стандартните условия за обработка на информация на ИТ Решения ЕООД.